2022 Marmara Avrupa Haftası Etkinlikleri kapsamında "Avrupa Birliği ve AB-Türkiye İlişkileri" başlıklı bir Sertifika Programı düzenlendi.

3. gün_İmre Ersoy.jpeg (183 KB)

Marmara Avrupa Haftası etkinlikleri kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye - AB İlişkileri Sertifika programı, İbrahim Üzümcü Konferans Salonunda Prof.Dr. İmre Ersoy’un Avrupa Araştırmaları Enstitüsünün tanıtımı ve mezunlarının hangi olanaklara ulaşabileceğini anlatan açılış konuşması ile başladı.  Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Marmara Siyaset Bilimi Topluluğu ve Marmara Üniversitesi İletişim Kulübü öğrenci topluluklarının birlikte gerçekleştirdiği sertifika programı öğrenci topluluk başkanlarının konuşmaları ve Doç.Dr. Emirhan Göral, Prof.Dr. Barış Doster ve Doç.Dr. Yeliz Kuşay’ın katılımıyla devam etti.  

3.gün_EG_kürsü.JPG (3.49 MB)

Avrupa Birliği – Türkiye – AB İlişkileri sertifika programının ilk oturumu Doç.Dr. Emirhan Göral Avrupa Birliği’nin Tarihsel Süreci başlıklı sunumuyla başladı. Sayın Göral Kutsal Roma İmparatorluğu, Napolyon, Fransız İhtilali, 1. Dünya Savaşı ve Nazi Almanya’sı bağlamında güç kullanıma ve güç dengesine vurgu yaparak Avrupa bütünleşmesinin öncüllerini belirtti. Sayın Göral daha sonra İkinci Dünya Savaşı sonrası tarihsel süreci, Marshall yardımını ve Avrupa ülkelerinin savaş sonrası siyasi ve ekonomik pozisyonlarını belirterek Avrupa Kömür Çelik Topluluğu’nun (AKÇT) nasıl ve hangi ülkelerle kurulduğuna sunumunda yer verdi. Sayın Göral konuşmasının devamında 1957 Roma Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) değinerek Füzyon Anlaşması, Avrupa Tek Senedi ve Maastricht Antlaşması ile birlikte tüm bu toplulukların birleşerek Avrupa Birliği’ni oluşturduğunu belirtti.

3.gün_EG_sahne.JPG (4.74 MB)

Doç. Dr. Emirhan Göral, Avrupa Birliği’nin nev-i şahsına münhasır (sui generis) bir örgüt olma özelliğini, egemen devletlerin yaptıkları yetki devrini ve ekonomik bütünleşme aşama ve süreçlerini belirttikten sonra Avrupa Birliği kurumlarına sunumunda yer verdi. Avrupa Birliği’nin önemli kurumları olan Konsey, Komisyon ve Parlamento’nun özelliklerini, karar alma süreçlerini, katılım süreçlerini ve üye devlet ile Birliğin yetki dağılımını anlatan Sayın Göral sunumuna derinleşme ve genişleme süreçleri ile devam etti. Soğuk Savaşın bitmesi, Almanya’nın birleşmesi ve Avrupa Birliği’nin Orta ve Doğu Avrupa genişlemesini, Anayasa krizini ve son olarak da Brexit sürecini değerlendirdikten sonra Türkiye – AB ilişkileri ile konuşmasına devam etti.

3.gün_EG_plaket.JPG (4.97 MB)

Sayın Göral Türkiye – AB ilişkilerinin tarihsel sürecini, yapılan anlaşmaları ve aday ülke statüsünü belirttikten sonra son dönem ilişkilere konuşmasında yer verdi. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, sığınmacı sorunu, Geri Kabul Anlaşması ve Yeşil Mutabakatı değerlendirdikten sonra soru cevap kısmına geçildi. Özellikle Türkiye’nin üyelik süreci, Ukrayna Krizi ve sığınmacı sorunuyla ilgili gelen soruların cevaplanmasıyla birlikte sertifika programının ilk oturumu Prof. Dr. İmre Ersoy’un Doç. Dr. Emirhan Göral’a sunduğu katkılardan ötürü plaket takdiminden sonra son erdi.

3.gün_BD_kürsü.JPG (4.56 MB)

Avrupa Birliği ve Türkiye – AB ilişkileri Sertifika Programının ikinci oturumu Prof.Dr. İmre Ersoy’un moderatörlüğünde Prof.Dr. Barış Doster’in “Türk Dış Politikası” sunumu ile başladı. Avrupa Araştırmaları Enstitüsüne ve öğrenci topluluklarına teşekkür eden Sayın Doster konuşmasına ilk olarak Dış politika kavramından ne anlaşılması gerektiğini, öteki algısının önemini, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyayı ve dış politikamızdaki mevcut yapısal sorunları tanımlayarak devam etti.

3.gün_salon_.JPG (5.83 MB)

Sayın Doster konuşmasında dış politikanın temel unsurlarından olan coğrafya, ekonomik güç, devlet kapasitesi ve enerji bağımlığını tanımladıktan sonra Balkanların, Kafkasların, İran’ın ve Orta Doğu’nun tarihsel süreçte Türk Dış Politikasında ne anlama geldiğini anlattı. Ayrıca Doster bu bölgelere yönelik Türkiye’nin tarihsel ilgisini ve ilişkilerini anlatırken Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Balkanlara yönelik dış politikasının başarısına da değinerek sunumuna devam etti.

3.gün_BD_sahne.JPG (5.12 MB)

 Sayın Doster Dış politikanın askeri gücün dışında yarattığı politik ve kültürel etkiye de değindikten sonra Dünya’nın ve Türkiye’nin şu an içinde bulunduğu konjonktürü tanımladı. ABD’nin büyük bir emperyalist güç olduğunu belirten Doster AB’yi de ekonomik bir güç olarak tanımladı ve Uluslararası kurumları dış politika enstrümanı olarak kullandıklarını ifade etti.

3.gün_BD_foto.JPG (5.37 MB)

Sayın Doster Türkiye’nin ABD ve AB ile ilişkilerinde değindikten sonra son yıllarda sürekli olarak değişen dengeleri “İhtiyaçlar değiştikçe ittifaklar da değişir. Her ittifak karşıt bir ittifak doğurur” diyerek kendi tanımlamasını yaptı. Türkiye’nin yöneliminin Osmanlı’dan bugüne Batı olduğunu vurguladı ve son güncel gelişmeleri de ifade ederek soru cevap kısmına geçildi. Prof. Dr. Barış Doster’e katılımı nedeniyle Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Siyasal İletişim Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İmre Ersoy ‘un plaket takdimiyle sertifika programının ikinci oturumu sona erdi.

3.gün_İE_açılış.JPG (5.20 MB)

Avrupa Birliği ve Türkiye – AB İlişkileri sertifika programının üçüncü ve son oturumu Doç.Dr. Yeliz Kuşay’ın “Kamuoyu Oluşturmada Medyanın Rolü’’ sunumu ile başladı. Sayın Kuşay sunumunda özellikle Medya ve Medyanın Etkisi konularına dayanarak, haber değeri, manipülasyon, algı yönetimi, dezenformasyon, propaganda, gerçeklik ve hiper gerçeklik kavramlarını tanımlayarak eleştirel yaklaşım sergilenmesi gerektiğini belirtti.

3.gün_YK_sahne.JPG (5.31 MB)

Sayın Kuşay, Platon’un “idealar evreni” nden Baudrillard’ın “hipergerçekçilik” anlayışından bahsettiği sunumunda algı ve gerçeklik kavramlarını derinlemesine inceledi. Kavramsal tanımların ardından medyanın toplum üzerindeki etkileri konusunda duran sayın hocamız, ekran başından ayrılamamanın fiziksel, ekonomik, bilişsel ve imgesel süreçlerini anlattığı sunumuna özellikle çocukların tv’ye maruz bırakıldıkları sürenin kısıtlanması gerektiğini zira çocukların tv’nin gösterdiği her şeyi filtresiz olarak gördüklerini ve hafızaya aldıklarını belirterek devam etti.

3.gün_YK_kürsü.JPG (4.55 MB)

Sayın Kuşay, TV’nin, dil ve ilgi açısından yetişkinler gibi olan, yetişkin kıyafetleri giyen, cinsel bakımdan yetişkin ilgisi gösteren, yetişkin şarkıları söyleyen çocukların yetiştirilmesine doğrudan etkisi olduğunu, günümüz dünyasında yetişkin kavramının defedilerek yetişkin olarak genç imajı sürecinin başladığını, yetişkinleştirilmiş çocuklarla beraber, çocuklaştırılmış yetişkinlerin de doğuşunun söz konusu olduğu üzerinde durdu.

3.gün_YK_plaket.JPG (5.17 MB)

“Avrupa Birliği ve Türkiye – AB ilişkileri” sertifika programı Doç.Dr. Yeliz Kuşay’ın sunumundan sonra Marmara Siyaset Bilimi Topluluğu ve Marmara Üniversitesi İletişim Kulübün düzenlendiği çekiliş ile devam etti.

3.gün_öğrenci ekip.JPG (5.14 MB)

Yapılan iki ayrı çekilişte 8 öğrenciye IKV-ATAUM tarafından hazırlanan ve editörleri arasında Prof.Dr. İmre Ersoy ve Doç. Dr. Mesut Eren'in de yer aldığı Avrupa Birliği Ansiklopedisi hediye edildi. Öğrencilere Avrupa Birliği Ansiklopedisi takdim edildikten sonra öğrenci topluluklarının gerçekleştirdiği diğer çekilişte 3 öğrenciye British Time Dil Okullarında ücretsiz eğitim hediye edilerek sertifika programı tamamlandı.

HIZLI ERİŞİM