AVRUPA BİRLİĞİ SİVİL TOPLUM DESTEK PROGRAMI-CSSP II

AVRUPA BİRLİĞİ SİVİL TOPLUM DESTEK PROGRAMI-CSSP II

TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ YÖNETİM KAPASİTESİNİN VE SAYGINLIĞININ ARTIRILMASI PROJESİ

Sivil Toplum Destek Programı.jpg (55 KB)

Bilindiği gibi Avrupa Birliği’nin en önemli kazanımlarından biri, 28 ülkenin tarım politikasının eşgüdümünü sağlayan ve gıda güvenliğini uzun vadede teminat altına alan Ortak Tarım Politikasıdır. Türkiye, Aralık 2004 tarihinde çıkardığı 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ile sürdürülebilir tarımın bu önemli ayağını AB ile uyumlu hale getirme sürecini başlatmıştır. Bu alanda faaliyet gösteren üretici birlikleri, kooperatifler ve dernekler de bu politikanın en önemli paydaşlarını oluşturmaktadır.

Enstitümüzün de katılımcı olarak yer aldığı bu Avrupa Birliği projesinin amacı, Erzurum ve çevresinde yer alan ve Organik Tarım ile uğraşan Sivil Toplum Örgütleri ve Derneklerin yönetim kapasitelerinin, üyelerinin, kamu idaresinin ilgili birimlerinin, özel sektör ve akademik dünya ile işbirliği ve eşgüdümün arttırılması yoluyla iyileştirilmesi ve saygınlıklarının arttırılmasıdır.

Projede yer alan STK’lar şunlardır: Çukurova Organik Tarım Derneği, Akçakoca Organik Güvenilir Gıda Derneği, ETO Ekolojik Tarım Organizasyonu, Konya Organik Tarım Derneği, Buğday Ekolojik Tarım Derneği, Kayseri Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Derneği, Açık Alan Derneği, Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği, Eğitim ve Meslek Edindirme Derneği, Erzurum Güvenilir Gıda Derneği ile Manisa Çölyak Derneği. Almanya’dan da Organik Tarım ile uğraşan dernek ve işletme paydaş olarak yer almaktadır. Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü de eğitim ve öğretim konularında aktif katkı sağlamaktadır.

Sivil Toplum_Katılanlar.jpeg (171 KB)

Enstitümüzü temsilen Öğretim Üyemiz Doç. Dr. T. Mesut Eren, ilk iki ayağı Erzurum ve üçüncü ayağı olarak da İstanbul’da düzenlenen toplantılarda katılımcı derneklere Stratejik Yönetim eğitimi vermiş ve eğitim süreçleri sonunda her derneğin kendine ait birer Stratejik Plan yapması sağlanmıştır. 15 aylık süreyi kapsayan Projenin son ayağında ise katılımcı derneklerle 5 günlük bir Almanya çalışma ziyareti yapılacaktır. Bu gezide Organik tarım ile uğraşan önemli dernek ve firmalarla da temas kurularak, bu derneklerin yönetim yapıları ve işleyişleri incelenecektir. Projenin amaç ve hedeflerine ulaşmasına ileriki dönemlerde de katkı sağlanması düşünülmektedir.

 

HIZLI ERİŞİM